מחויבות סביבתית

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל רואה במחויבות לסביבה ערך עליון ודוגלת במדיניות פיתוח בר קיימא (קיימוּת). פעילותה הנרחבת בתחום הולכת גז טבעי מאופיינת בהתחשבות בהיבטים סביבתיים, תוך היענות להנחיות ולהיתרים מחייבים בדבר הגנת הסביבה. הפעילות מבוצעת ע"י המחלקה לתכנון סטטוטורי שבאגף ההנדסה.

החברה משלבת בפעילותה דגשים סביבתיים הבאים לידי ביטוי במישורים הבאים:

 • תכניות מתאר ארציות מפורטות
 • תכנון הנדסי והיתרי בניה
 • התארגנות לביצוע
 • ביצוע הנחת הצנרת
 • שיקום נופי

החל משלב התכנון ועד לשלבי ההקמה והתחזוקה, עבודתה של נתיבי הגז הטבעי לישראל כוללת תכנית מקיפה – ברמה העקרונית ובהתייחס למאפייניו הייחודיים של כל אזור פעילות נתון. תוכנית זו מתייחסת למניעת מפגעים סביבתיים, לטיפול נופי ולשיקום ולפיתוח יחידות הנוף הראשוניות.

על מנת להשיג יעדים אלו החברה פועלת בשיתוף פעולה עם צוות סביבתי נרחב, המלווה באופן צמוד כל תכנון. הצוות מונה מתכנני ערים, גיאוגרפים, אגרונומים, אדריכלים, אדריכלי נוף ועוד.

בין הפעולות שמבצעת החברה טרם העבודות בשטח:

 • הכנת תכנית סביבתית מפורטת בקנ"מ משתנה 1:100- 1:1,000 על גבי אורטופוטו – בהתאם ליחידות הנוף המקוריות (ולא בהתאם למצב השטח טרם תחילת העבודות).
 • מדידה מוקדמת של השטחים הנופיים.
 • סיור, תיאום ותכנון מוקדם של השטחים הפתוחים עם כל הגורמים המופקדים על הסביבה.
 • עריכת סקרי בעלי חיים וגיאופיטים.
 • הגדרת דרכי גישה ואתרי התארגנות תוך התחשבות בתנאי הסביבה: החי והצומח.
 • תיאום מראש עם כל הגורמים המופקדים על הסביבה ועל התשתית – קק"ל רשט"ג, כביש חוצה ישראל, מע"צ, רשות רישוי, רשות העתיקות, גורמי תשתית.
 • תיאום מוקדם עם חקלאים לצורך תיאום מול מחזורי גידול וצמיחה.

בין הפעולות שמבצעת החברה במהלך העבודות בשטח:

 • סימון צמחיה להעתקה ולעקירה.
 • שימוש ביריעות גיאו טכניות לשמירה על הפטינה הטבעית.
 • שימוש בכלים אדריכליים ואלמנטים מקומיים למזעור נצפות בתחנות המערכת (אבנים מקומיות, צמצום מפגעי אור, הקטנת גובה עמודי תאורה).
 • חישוף רצועת העבודה ושמירת ה-Top Soil בצד.
 • יצירתיות באופן הנחת הצנרת במקומות רגישים סביבתית וצמצום רצועת העבודה כתלות משתנה בשטח.
 • העדפת פתרונות ידידותיים לסביבה כתחליף למבנים הנדסיים.
 • איסוף קרקע פורייה וגיאופיטים.
 • גידור או סימון רצועת העבודה למניעת "זליגה" של כלי עבודה.
 • פיקוח על העבודות בהתאם להיתר הבניה.
 • שימוש בכלי עבודה מתקדמים, כגון: אוהלי ריתוך להקטנת ההפרעה לסביבה עבודה זהירה בדרכי עפר תוך מזעור פגיעה בסביבה (מעצורי דלק, הסרת שרשראות מכלי עבודה, הרטבה שוטפת של הקרקע למניעת נזקי אבק וכו').
 • מזעור נזקי אבק על ידי הרטבת הקרקע (ללא שימוש במים מלוחים).
 • עמידה בתקני רעש, איכות ונהלי בטיחות.
 • איסור שימוש בצמחיה לבעירה.
 • פינוי עודפי עפר לאתרים מורשים מתואמים מראש בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה וממ"י.
 • מתן הנחיות ספציפיות למקומות רגישים כגון חצית נחלים.
 • ליווי צמוד של צוות מעקב של המועצה הארצית באופן שוטף ומתן פתרון לבעיות נקודתיות.

הפעולות והנהלים תואמים את מאפייניו של כל אזור וצרכיו הסביבתיים. הם מבטאים את מחויבותה של נתיבי הגז הטבעי לישראל לאוצרות הטבע ולנכסי הנוף, ואת מדיניות פיתוח בר קיימא שמנחה את פעילותה.

נגישות