תהליך חיבור לקוח

נתגז אחראית על חיבורו של לקוח חדש למערכת הארצית להולכת גז טבעי. תהליך אישור החיבור הינו על-פי נהלי החברה, ותמציתם כדלקמן:

 • בחינת מהות ההתקשרות – קליטת מידע ראשוני על מאפייני הלקוח וצרכיו, ובחינת עמידתה של בקשת הלקוח לחיבור בהגדרות רישיון החברה.
 • בדיקות היתכנות – ביצוע בדיקת היתכנות הנדסית וכדאיות ההשקעה של החברה בהרחבת מערכת ההולכה/חיבור לקוח חדש למערכת.
 • אישור הממצאים – לאחר מיפוי בקשת הלקוח ובחינתה במכלול רחב של היבטים, מועברת הבקשה לאישור ועדת ההשקעות של החברה. זאת במסגרת סמכותה של הוועדה לבדוק השקעות שהחברה מתכוונת לבצע לצורך חיבור לקוחות ו/או אתרים חדשים למערכת ההולכה ו/או הרחבתה.

תהליך אישור החיבור:

שלב ראשון

 • קבלת בקשה מהלקוח להתחבר למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי.
 • בדיקת עמידתה של הבקשה בהגדרות רישיון החברה וקליטת מידע ורקע ראשוניים בנוגע למהות ההתקשרות המבוקשת.
 • מילוי טופס "הזמנת שירות" של החברה.
 • פתיחת תיק לקוח, הכולל:
  • מידע מקיף הכולל, בין השאר, מידע טכני אודות המפעל/המתקן עבורו נדרש החיבור למערכת ההולכה. לדוגמה, האם מדובר בהחלפת דלקים/מקור אנרגיה או בניית מתקן לייצור חשמל.
  • המיקום הגיאוגראפי של הלקוח ביחס לתוואי מערכת ההולכה
  • מיקום תחנת הורדת לחץ ביחס לתוואי מערכת ההולכה ובדיקה האם קיים בשטח החצרים של הלקוח מקום למתקן ה-PRMS.
  • הוכחה על התקשרות הלקוח עם ספק גז טבעי לאספקת גז אליו, והכמויות שסוכמו לאספקה.
  • קיבולת בגינה מוכן הלקוח להתחייב וכן תוכניות הגדלה עתידית.
  • מקורות המימון לביצוע הפרויקט.
  • הערבויות/הביטחונות אותם יכול הלקוח להעמיד לחברה להבטחת התשלום עבור ההקמה והחיבור למערכת.

שלב שני
בדיקת היתכנות ומכלול רחב של היבטים:

היבטי הנדסה ותכנון:

 • היתכנות הנדסית ומידע לגבי לוחות זמנים לאישור תוכניות.
 • מידע סטאטוטורי לגבי יכולת כניסה לקרקע ו/או אישורים נדרשים ולו"ז.
 • זמינות רכש הפריטים ולו"ז לאספקה.
 • המלצת המחלקה.

היבטי ההקמה:

 • זמינות הקבלן לביצוע.
 • זמינות ציוד ייחודי ואחר.

היבטים כספיים:

 • מידע על מקורות המימון ותנאי המימון הנדרשים וזמינותם.

היבטים מסחריים:

 • בדיקת כדאיות ההשקעה בהיבט הכלכלי, תקציב חזוי, לוחות זמנים לפרויקט, פירוט הערבויות אותן ממציא הלקוח.

שלב שלישי
בשלב זה עובר התהליך למשא ומתן עקרוני בנוגע לתנאי הסכם ההולכה. זהו הסכם בסיסי המופק על ידי החברה, שנוסחו אושר על ידי רשות הגז הטבעי, בצירוף מאפיינים ייחודיים ביחס לכל צרכן. מטרתו של ההסכם לגבש את התנאים המסחריים להתקשרות עם הלקוח, תנאי אספקת/הולכת הגז ומערכת היחסים בין הצדדים (לרבות הסכם התחברות). במידה ובשלב זה קיים רק כתב שיפוי והתחייבות, אזי המשא ומתן יתנהל לגבי תנאי כתב השיפוי והתחייבות.

שלב רביעי
על בסיס המידע המקיף ותוצאות בדיקת כדאיות ההשקעה בחיבור לקוח חדש ו/או בהרחבת המערכת, מוגש בפני ועדת ההשקעות של נתיבי הגז הטבעי לישראל מסמך מפורט הכולל המלצות לעניין אישורו של הפרויקט. על פי תחומי סמכותה ובהתאם לנוהלי פעילותה, שוקלת הוועדה את המידע שברשותה ואת התקדמות הפרויקט. במידה והוועדה החליטה לאשר את ביצועו, עובר התהליך למישור האופרטיבי: קביעת אופן הפעולה לתחילת הביצוע.

דיאגרמת תהליך אישור החיבור:

Connection_Procedures_h

נגישות