אגפים ויחידות

מתוקף היותה אחראית על הקמתה ותפעולה של מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי, פעילותה של נתגז כוללת מגוון רחב של תחומים:

אגף הנדסה

אגף ההנדסה אמון על אפיון וניהול תכנון פרויקטים להקמת מערכות הולכה לרבות קווים, תחנות הגפה ותחנות PRMS, תוך ביצוע מעקב לקידומם, פתירת חסמים וחיבור התחנות לתשתיות חשמל ותקשורת. פעילות האגף כוללת:

 • תכנון הנדסי מפורט למערכת ההולכה ומתקניה, כולל תכנון לשדרוג המערכת הקיימת.
 • תכנון סטטוטורי – הכנת תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, תאום תכניות עם צד ג', ניהול תהליכי קבלת היתרי בניה, ליווי מקצועי של ועדת נכסים, הסדרת מקרקעין, אחריות על תשלום הפיצויים, פיתוח בר קיימא והנחיות סביבתיות.
 • קביעת נהלים לתכנון והפעלת מערכות החשמל של כלל מתקני החברה תוך עריכת בקרת תכנון, יצור והתקנת מערכות החשמל במתקני החברה.
 • ניהול לוחות זמנים ואינטגרציה לפרויקטים משלב הייזום ועד להפעלתם.
 • הגדרת מפרטי איכות, סטנדרטים נדרשים, נהלים וליווי מקצועי לרכישת ציוד להקמת המערכת.
 • הזמנות מתקני PRMS (הפחתת לחץ ומדידה) ותכנונם עבור הצרכנים.
 • התנהלות מול ועדת מכרזים והשתתפות בבחירת קבלנים מבצעים.
 • ליווי תהליכים בחברה, כגון: הסכמי הולכה מול צרכנים, אספקת ציוד וליווי פעילותן של מחלקות ההקמה והתפעול.
 • ניהול מוקד מטה באירועי חירום ביטחוניים ובטיחותיים במערכת ההולכה.

אגף הקמה

אגף ההקמה אחראי הן על מערך בקרת איכות והן על עבודות הנחת הצנרת. מערך בקרת האיכות של נתיבי הגז הטבעי לישראל הינו קפדני ביותר וכולל:
 • אחריות על הקמת מערכת ההולכה הארצית.
 • פיקוח וניהול הקמת מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי על כל מתקניה.
 • ניהול הפיקוח ע"י גוף חיצוני (צד שלישי).
 • בקרת תקציבית של פרויקטים.
 • ניהול פיקוח ובקרת איכות.
 • בדיקות cold commissioning .

אגף כספים ורכש

פעילות האגף כוללת:
 • ניהול מערך החשבונאות והדוחות הכספיים.
 • ניהול תקציב, בקרה וניתוח פרויקטים.
 • ניהול גיוסי הון, השקעות פיננסיות.
 • פעילות מול משרדי הממשלה הרלוונטיים להתנהלות הכלכלית של החברה.
 • ניהול, פיתוח ושדרוג מערכות המידע בחברה.
 • אחריות על תחום ההתקשרויות והרכש של החברה.
 • טיפול בנושא דירוג האשראי של החברה.
 • ניהול מערך הביטוחים.
 • ניהול כספים, גבייה והנהלת חשבונות

אגף תפעול

אגף התפעול מאגד בתוכו את פעילות אגף האחזקה, יחידת מדידה וכיול, פיקוח הגנה קתודית ופיקוח קווים ותשתיות וכן את פעילויות מחלקת הבקרה וחדר הבקרה.
פעילות אגף האחזקה כוללת:
 • ביצוע ביקורות שוטפות ואחזקה מונעת במתקנים השונים על פי תוכנית עבודה קבועה וידועה.
 • ביצוע אחזקה מתוכננת עפ"י הנחיות היצרן, תוכניות עבודה שנתיות ולו"ז מתואם עם הלקוח (דרג א' – על ידי העובדים, דרג ב' בעזרת ספקי ציוד).
 • מתן תגובה מהירה במצב חירום (ציוד אישי מוגן, כלי רכב, ציוד יעודי ומוגן).
 • תמיכה וביצוע של בדיקות ללא גז למתקנים חדשים – Cold Commissioning –  בשיתוף עם אגף ההקמה.
 • ביצוע בדיקות עם גז למתקנים חדשים – Hot Commissioning ו-Gassing Up – לכל מתקני החברה ובכלל זאת צנרת, תחנות הגפה ומתקני PRMS.
 • פיקוח  על עבודות הקמה בתחנות מוגזות.
 • פיקוח הגנה קתודית.
 • סיורי קווים לאיתור עבודות צד ג', ומפגעי טבע.
פעילות יחידת הבקרה כוללת:
 • תפעול מערכת השליטה והבקרה – אל המערכת מוזרמים מחדרי הבקרה מקומיים כל נתוני התהליך.
 • ניהול מערכת ההולכה, לרבות קבלת ביקושי צרכנים ואישורם.
 • תפעול מערכת סימולציה – המערכת מבצעת בין היתר ניטור לזיהוי דליפות גז טבעי ומיקומן.
 • הפעלת נוהל חירום – ניהול אירוע בשלב הראשוני.

אגף פיתוח עסקי וחדשנות

אגף פיתוח עסקי וחדשנות עוסק בקידום החברה אל מול המציאות המשתנה במשק האנרגיה. האגף רואה בשוק האנרגיה המשתנה ובמיקומה הייחודי של נתג"ז בשרשרת הערך, הזדמנות להובלת תהליכים הן בתוך והן מחוץ לחברה ואמון על הכנה ויישום של תכניות עבודה בנושאים מגוונים:

 • תמיכה בפיתוח משק אנרגיה בראיה הוליסטית הכוללת קידום העמידה ביעדי הממשלה להפחתת פליטות, ביזור ייצור החשמל, ומכירת תחנות הכח של חח"י.
 • מיתוג וניהול לקוחות, פיתוח שיתופי פעולה עם הסקטור הפרטי.
 • השתתפות ויצירה של פורומים לחשיבה ושיתוף פעולה אזורי
 • מיצוב מקומה של נתג"ז בקרב חברות ההולכה המובילות בעולם.
 • בחינה ופיתוח יכולת הולכה ואחסון של מימן ופחמן דו חמצני.
 • פיתוח חוזי ייצוא הגז הטבעי ופיתוח אפשרויות ייצוא נוספות.
 • פיתוח אפשרויות לסחר משנה בגז טבעי.
 • פיתוח החדשנות בחברה.

הלשכה המשפטית

תפקידה להעניק לחברה, על אגפיה השונים, שירותי ייעוץ משפטי שוטפים במגוון תחומי משפט, ולייצג את החברה בהליכים משפטיים בערכאות השונות. הסכמים מסחריים בתחום הגז הטבעי, מול לקוחות החברה, ספקי הגז הטבעי וגופים שונים הפועלים בתחום. הליכי מכרז עפ"י תקנות חובת המכרזים ועריכת התקשרויות להעסקת קבלנים, ספקים ויועצים לחברה. תחומי המקרקעין והתכנון והבנייה והליכים שונים מול בעלי קרקע, גופי תשתית וסביבה ומוסדות רישוי ותכנון. רגולציה מול רשויות המדינה ומשרדי הממשלה בממשקים השונים של החברה עימם. ממשל תאגידי ועמידה בהוראות דיני חברות ודיני חברות ממשלתיות. גיוסי חוב ועסקאות מימון ועמידה בהוראות דיני ני"ע כחברה שחלק מאגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לני"ע בת"א.ייעוץ בכל תחומי המשפט האחרים הרלבנטיים לחברה, כגון דיני עבודה, ניגודי עניינים, מיסוי מוניציפלי ובטיחות בעבודה.

אגף איכות, בטיחות ותיעוד

הבטיחות בנתג"ז מושתתת על ארבעה עקרונות: אחריות, מקצועיות, פרואקטיביות ושיפור מתמיד. אנו מתמקדים במניעה יזומה של כשלים, סיכונים ומצבים מסוכנים העלולים לגרום לתאונות עבודה, ע"י ניהול סיכונים לכל פעילות וקביעת אמצעים למזעורם, בין היתר באמצעות הצעת חלופות אפקטיביות לגורמי הסיכון.אנו מאמינים כי טיפול בגורמי השורש מוביל למניעת תאונות, מחלות מקצוע, מניעה וצמצום כשלים ונזקים וכתוצאה מכך שיפור ביצועים בכל התחומים. איכות – הגדרת והטמעת מדיניות איכות בכל יחידות הארגון, טיפול וקידום הסמכות החברה לתקני ה -ISO ריכוז נושא נהלי החברה

אגף הביטחון והחירום

נתגז מפעילה מערך ביטחון בפריסה ארצית באופן הנותן מענה אבטחה מיטבי למתקני הגז הטבעי. מערך סיורים – סיירי קווים המסיירים לאורך התוואי ובין המתקנים. מיגון פיזי – מתקני הגז מוגנים באמצעות גדרות, שערים ואמצעים למניעת רכב מתפרץ. מיגון אלקטרוני – מתקני הגז מוגנים באמצעות מערכות התרעה וצפייה. מוקד ביטחון ארצי – לריכוז ופיקוח על מערך הביטחון. אבטחת מידע – מתן דגש לאבטחת המידע במערכות המידע. חירום – היערכות להתמודדות עם אירוע חירום.

מבקר פנים

מבקר הפנים מבצע ביקורת על כל אגפי החברה ועל כלל הפעילויות הקיימות בחברה, וזאת מכוח הוראות הדין.
נגישות