שיקום ופיתוח נופי

נתגז מבצעת שיקום ופיתוח נופי בהתאם ליחידות הנוף הראשוניות באזור המאופיין. פעילויותיה בתחום אף מיטיבות ומשפרות את הסביבה.

במסגרת תוכנית פיתוח כוללת, הנסמכת על קביעת מדדים כמותיים של החברה להצלחת הפיתוח הנופי, נתגז מחוייבת בפיתוח שטחים נרחבים ותחזוקתם במשך 3 שנים לאחר סיום העבודות, לרבות שתילת הצומח, תחזוקתו וביעור צמחיה פולשנית.

העקרונות ונהלי שיקום ופיתוח נופי של החברה כוללים:

  • הכנת תכניות שיקום נופי בקנ"מ 1:2500 על גבי אורטופוטו.
  • קביעת יעדים והגדרת משמעות הצלחת השיקום הנופי.
  • הכנת נהלים של מסירת שטחים למע"צ, לחברת כביש חוצה ישראל, לחח"י.
  • הנחיות לשתילת עצים ותחזוקתם.
  • קביעת כמות עצים ושיחים לנטיעה בכל יחידת נוף.
  • קביעת מסגרת הנחיות לצמחי הגיאופיט (איסוף, שמירה, שתילה, תחזוקה).
  • קביעת הנחיות לאיסוף, הפצה, אחסון וזריעה של זרעים.
  • ייצוב גדות נחלים בצמחיה עשבונית ולא באמצעות בטון.
  • "הדברת" צמחיה מזיקה.
  • ייצוב הצמחייה במשך 3 שנים לאחר ההקמה.

באמצעות פעולות אלה  נתגז תורמת הן לקידום ולהרחבת השימוש במשאב הגז הטבעי והן לשמירה ולשדרוג היבטים אקולוגיים וסביבתיים.

תנ"ס CVS