מילון מונחים

גז טבעי – מקור אנרגיה ראשוני הנשאב ממאגרים תת-קרקעיים ומורכב ברובו ממתאן (CH4).

BAR – יחידת מדידה של הלחץ המניע גז טבעי במערכת ההולכה הארצית. מדובר ביחידה אטמוספרית וניתן להשתמש בשני המונחים: 20 BAR והן 20 אטמוספרות.

לחץ זרימה גבוה/נמוך – לחץ זרימה גבוה הוא מעל ל-16 BAR ולחץ זרימה נמוך הוא עד 16 BAR.

ערך קלורי – מגדיר את כמות האנרגיה (חום) אשר ניתן להפיק מ-1 ק"ג של מקור אנרגיה. ככל שהערך הקלורי גדול יותר, ניתן להפיק יותר חשמל מיחידת משקל דלק.

יחסי המרה קלוריים – יחסי תשומה מול תפוקה. מונח המתייחס ליחסיות השימוש במקורות אנרגיה שונים לייצור חום ולאנרגיה בכמות הדרושה.

BTU – יחידת מדידה של גז טבעי לפי ערך קלורי. לצורך ההמחשה, 1 מיליון BTU הם כ-27.8 מטר מעוקב גז טבעי. כמות זו שווה ל-26 ליטר סולר או ל-23.7 ק"ג מזוט או ל-20.4 ק"ג גפ"מ. מחיר גז טבעי נמדד לפי מיליוני BTU.

BCM – אמת המידה המקובלת למדידת כמויות הגז (נפח) במיליארדי מטרים מעוקבים.

תחנת קבלה – תחנה המהווה את נקודת הכניסה של גז טבעי למערכת ההולכה הארצית מספקי הגז.

מתקן PRMS – מתקן להפחתת לחץ ומדידה של גז טבעי (Pressure Reduction & Metering Station).

תחנת הגפה – תחנה המשמשת לתפעול ולבקרת המערכת ולבידוד מקטעים בעת חירום (BLOCK VALVE STATION).

SCADA – מערכת פיקוד מרחוק של זרימת גז טבעי במערכת ההולכה הארצית (Supervisory Control and Data Accuration).

DRP – גז טבעי הינו נכס אסטרטגי למדינת ישראל ופעילות מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי משלבת מערכות גיבוי למצבי חירום (Disaster Recovery Planning).

רשת חלוקה – קווי צינורות להעברה של גז טבעי בלחץ נמוך ומתקני הגז הקשורים אליהם – ממערכת ההולכה עד למונה, לרבות המונה עצמו.

בעל רישיון חלוקה – חברה בעלת רישיון מטעם רשות הגז הטבעי לחלוקת גז טבעי באזור מוגדר.

פיתוח בר-קיימא (קיימוּת) – פיתוח העונה על צרכי ההווה תוך ניצול מאוזן של משאבי כדור הארץ בדרך המאפשרת את התחדשותם באופן טבעי (Sustainable Development).

מרחקי בטיחות – כוללים שלושה טווחי בטיחות: מרחק בטיחות למבנה מגורים (HBD), טווח בטיחות לאוכלוסיה חשופה (SED) ואזור נטול מקורות הצתה (ESD).

פליטת מזהמים – בזמן השימוש במקורות האנרגיה הראשוניים משתחררים מהם מרכיבים המזהמים את האוויר דוגמת פחמימנים כבדים. את הפחמימנים הללו, יחד עם דו תחמוצת הפחמן, המימן, ההליום והחנקן, מסננים מן הגז הטבעי טרם העברתו למערכת ההולכה הארצית וממנה, לתהליכי הייצור באתרי הלקוחות.

תעריף הולכה – גובה התשלום שחל על לקוחות הגז הטבעי בגין הולכת גז טבעי מספקי הגז ועד לאתרי הצריכה או רשת החלוקה. התעריף נקבע ומפוקח על ידי רשות הגז הטבעי, בהתאם לחוק משק הגז הטבעי. הוא כולל שני מרכיבים: קיבולת והולכה בפועל.

נגישות