חופש המידע

עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, ניתן לקבל מידע בתחום אחריותה של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

1. קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע, להלן סכומי האגרות ותנאי הטיפול:

  • אגרת בקשה– 20 ₪.
  • אגרת טיפול – 30 ₪ לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית, בכל הקשור באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה.
  • אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צילום , 2.49 ₪ לדיסקט מחשב.
  • המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪.
  • בכל מקרה שבו עלות הטיפול הכוללת תעבור את סכום הבסיס, הממונה על יישום החוק ייצור קשר עם הפונה לקבלת התחייבות לסכום הנוסף.
  • פטור מתשלום – מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול עד 4 שעות עבודה.
  • אמצעי תשלום – את האגרה ניתן לשלם באמצעות המחאה לפקודת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

2. תהליך הבקשה: מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, ישלח את טופס הבקשה בצירוף המחאה ע"ס 20 ₪ לפקודת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, אל:

     גב' סילבי רון – ראש תחום קשרי לקוחות ורגולציה
     הממונה על יישום חוק חופש המידע, חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
     קריית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד. 58177, תל אביב, מיקוד 6158101
     טל- 03-6270408
     פקס- 03-5611320
     ron@ingl.co.il  
 
 
לתשומת הלב: כאשר הבקשה מכילה מספר נושאים, נא למלא טופס נפרד לכל נושא (אגרת בקשה אחת). שליחת הבקשה גם בדוא"ל/דואר וגם בפקס עלולה לגרום לעיכוב מיותר בטיפול בבקשה. נודה על שליחת הבקשה בדרך אחת בלבד. הבקשה תטופל בכפוף לתשלום האגרות.  
 
דיווח שנתי על פי חוק חופש המידע:
דוח שנתי 2018-2019
דוח שנתי 2017-2018
דוח שנתי 2016-2017
 
לדיווחים קודמים
נגישות