התקשרות עם חברת שברון מדיטירניאן לימיטד בע"מ בהסכם הולכת גז טבעי בלתי רציפה למצרים דרך מקטע ירדן צפון

ביום 1.3.2022, נחתם בין החברה לבין חברת שברון מדיטרניאן לימיטד בע"מ (להלן: "שברון") הסכם לאספקת שירותי הולכה לא רציפים (Interruptible) לצורך הזרמת גז טבעי למצרים ממאגר "תמר" (להלן: "היצואן") דרך מקטע ירדן צפון (להלן: "ההסכם"), זאת בנוסף להתקשרות מול שברון להולכת גז טבעי בלתי רציפה למצרים דרך מקטע ירדן צפון ממאגר "לוויתן".
עיקרי ההסכם:
1. ההסכם הינו הסכם לאספקת שירותי הולכה לא רציפים (Interruptible), וזאת באופן זמני ועד לתאריך 1.1.2023, בהתאם להנחיית מנהל רשות הגז בנושא מיום 30.12.2021. ההסכם אינו כולל התחייבות הדדית לקיבולת חוזית מוסכמת מראש, כאשר התשלום יהיה עפ"י הכמות המוזרמת בפועל בתעריף הולכה בגין אספקת שירותי הולכה לא רציפים בהתאם להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי (להלן: "המועצה") מס' 2/2019 מיום 4.2.2019. התחייבות נתג"ז להולכת הגז לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם, שעיקרם העדר קיבולת זמינה במערכת ההולכה.
2. ההסכם קיבל את אישורה של רשות הגז בתאריך 24.2.2022.
3. ההסכם יעמוד בתוקף החל ממועד החתימה על ההסכם ועד ליום 1.1.2023. ניתן יהיה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת, בהסכמת הצדדים, ובכפוף להחלטות רשות הגז הטבעי באותו מועד.
4. הגז שיוזרם לשברון יתקבל במערכת ההולכה בתחנת הקבלה באשדוד ויימסר בנקודת הקבלה בגבול ירדן-ישראל ליד בית שאן, הממוקמת בנווה אור או בסמוך לו, וליד מעבר שייח' חוסיין.
5. תעריף ההולכה ע"פ ההסכם יעמוד על התעריף בגין שירותי הולכה בלתי רציפים ליצוא שנקבע בהחלטת המועצה 2/2019 ("תעריף ההולכה"). תעריף ההולכה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
6. במסגרת ההסכם התחייבה שברון לכמות מינימלית שנתית של 18,000,000mmBTU (0.5 BCM) בהתאם להחלטה מס' 2/2019, לפיה היצואן מחויב לשלם לנתג"ז עבורה את תעריף היצוא, וזאת בכפוף למנגנון ההתאמה הקבוע בהסכם.
הכמות המינימלית מותאמת פרו-ראטה לתקופת ההסכם בפועל, ממנה יופחתו תקופות בהן היצואן לא יכול היה לבצע Nomination עקב היעדר שירותי הולכה מנסיבות שאינן תלויות בו או החלטות של רשות מוסמכת המונעות ייצוא.
7. בנוסף על הוראות הסכם ההולכה המקובל בעניין, ההסכם כולל התחייבויות שיפוי נוספות של שברון כלפי החברה כפי שסוכמו בין הצדדים.
8. להערכת החברה, הכנסותיה הצפויות מההסכם עשויות להסתכם עד לסוף שנת 2022, ככל שההסכם לא יסתיים טרם השלמת תקופתו בהתאם לנסיבות הקבועות בו, בכ-20 מיליון ₪ עפ"י ההתחייבות של שברון לתשלום בגין כמויות גז מינימאליות, וכתלות בכמות הגז שתוזרם בפועל עבור שברון.

נגישות