התקשרות בתוספת להסכם הולכה עם חברת החשמל לישראל בע"מ

ביום 30 בדצמבר 2021, נחתמו בין החברה לבין חברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י") שתי תוספות להסכם ההולכה בין החברות מיום 13.1.2009 ("הסכם ההולכה עם חח"י"), כמפורט להלן: (א) התוספת הראשונה, לצורך חיבור יחידת ייצור נוספת בתחנת הכוח "רוטנברג", נחתמה בהמשך להחלטת שר האנרגיה מיום 20.11.19 לפיה יוסבו לגז טבעי 4 יחידות הייצור בתחנת הכוח רוטנברג ("תוספת רוטנברג 2");ו-(ב) התוספת השנייה, לפיה חח"י תזמין תוספת של 3,000 MMBTU לשעה לקיבולת המוזמנת עד כה באתר אורות רבין בחדרה, נחתמה בהמשך להחלטת רשות הגז הטבעי מיום 17.11.2021, כאשר מימוש הקיבולת הנוספת והתשלום בגינה יחלו ממועד ההפעלה של יחידת הייצור הנוספת ("יחידה 80") באתר אורות רבין ("תוספת אורות רבין") .
להערכת החברה, על פי רמת התעריפים הנוכחית ובהתאם לקיבולת הצפויה, צפויה ההתקשרות בעסקה, ככל שתמומש, להניב לחברה הכנסה של כ-48 מיליון ₪ בשנה, בשני שלבים. בשלב ראשון, בגין תוספת אורות רבין, צפי ההכנסה לחברה הוא כ-19 מיליון ₪ בשנה, וזאת החל ממועד ההפעלה של יחידה 80 באתר אורות רבין (מועד ההפעלה המשוער הינו במהלך הרבעון הראשון לשנת 2023); בשלב שני, בגין תוספת רוטנברג 2, צפי ההכנסה לחברה הוא כ-29 מיליון ₪ בשנה, וזאת החל ממועד תחילת ההזרמה ליחידה השנייה ברוטנברג (מועד תחילת ההזרמה המשוער הינו במהלך המחצית השנייה לשנת 2024). משך התקופות בגינן צפויות הכנסות הינו כ-14 שנים (ביחס לאורות רבין) וכ-15 שנים (ביחס לרוטנברג) או עד לפקיעת תוקפו של רישיון החברה, לפי המוקדם מבניהם, עם אופציה שניתנה לחח"י להארכת התקופות בחמש שנים נוספות (ככל שרישיון החברה יוארך).

נגישות