אגפים ויחידות

מתוקף היותה אחראית על הקמתה ותפעולה של מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי, פעילותה של נתגז כוללת מגוון רחב של תחומים:

אגף הנדסה

אגף ההנדסה אמון על אפיון וניהול תכנון פרויקטים להקמת מערכות הולכה לרבות קווים, תחנות הגפה ותחנות PRMS, תוך ביצוע מעקב לקידומם, פתירת חסמים וחיבור התחנות לתשתיות חשמל ותקשורת. פעילות האגף כוללת:

 • תכנון הנדסי מפורט למערכת ההולכה ומתקניה, כולל תכנון לשדרוג המערכת הקיימת.
 • תכנון סטטוטורי – הכנת תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, תאום תכניות עם צד ג', ניהול תהליכי קבלת היתרי בניה, ליווי מקצועי של ועדת נכסים, הסדרת מקרקעין, אחריות על תשלום הפיצויים, פיתוח בר קיימא והנחיות סביבתיות.
 • קביעת נהלים לתכנון והפעלת מערכות החשמל של כלל מתקני החברה תוך עריכת בקרת תכנון, יצור והתקנת מערכות החשמל במתקני החברה.
 • ניהול לוחות זמנים ואינטגרציה לפרויקטים משלב הייזום ועד להפעלתם.
 • הגדרת מפרטי איכות, סטנדרטים נדרשים, נהלים וליווי מקצועי לרכישת ציוד להקמת המערכת.
 • הזמנות מתקני PRMS (הפחתת לחץ ומדידה) ותכנונם עבור הצרכנים.
 • התנהלות מול ועדת מכרזים והשתתפות בבחירת קבלנים מבצעים.
 • ליווי תהליכים בחברה, כגון: הסכמי הולכה מול צרכנים, אספקת ציוד וליווי פעילותן של מחלקות ההקמה והתפעול.
 • ניהול מוקד מטה באירועי חירום ביטחוניים ובטיחותיים במערכת ההולכה.

אגף הקמה

אגף ההקמה אחראי הן על מערך בקרת איכות והן על עבודות הנחת הצנרת. מערך בקרת האיכות של נתיבי הגז הטבעי לישראל הינו קפדני ביותר וכולל:
 • אחריות על הקמת מערכת ההולכה הארצית.
 • פיקוח וניהול הקמת מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי על כל מתקניה.
 • ניהול הפיקוח ע"י גוף חיצוני (צד שלישי).
 • בקרת תקציבית של פרויקטים.
 • ניהול פיקוח ובקרת איכות.
 • בדיקות cold commissioning .

אגף תפעול

אגף התפעול מאגד בתוכו את פעילות אגף האחזקה, יחידת מדידה וכיול, פיקוח הגנה קתודית ופיקוח קווים ותשתיות וכן את פעילויות מחלקת הבקרה וחדר הבקרה.
פעילות אגף האחזקה כוללת:
 • ביצוע ביקורות שוטפות ואחזקה מונעת במתקנים השונים על פי תוכנית עבודה קבועה וידועה.
 • ביצוע אחזקה מתוכננת עפ"י הנחיות היצרן, תוכניות עבודה שנתיות ולו"ז מתואם עם הלקוח (דרג א' – על ידי העובדים, דרג ב' בעזרת ספקי ציוד).
 • מתן תגובה מהירה במצב חירום (ציוד אישי מוגן, כלי רכב, ציוד יעודי ומוגן).
 • תמיכה וביצוע של בדיקות ללא גז למתקנים חדשים – Cold Commissioning –  בשיתוף עם אגף ההקמה.
 • ביצוע בדיקות עם גז למתקנים חדשים – Hot Commissioning ו-Gassing Up – לכל מתקני החברה ובכלל זאת צנרת, תחנות הגפה ומתקני PRMS.
 • פיקוח  על עבודות הקמה בתחנות מוגזות.
 • פיקוח הגנה קתודית.
 • סיורי קווים לאיתור עבודות צד ג', ומפגעי טבע.
פעילות יחידת הבקרה כוללת:
 • תפעול מערכת השליטה והבקרה – אל המערכת מוזרמים מחדרי הבקרה מקומיים כל נתוני התהליך.
 • ניהול מערכת ההולכה, לרבות קבלת ביקושי צרכנים ואישורם.
 • תפעול מערכת סימולציה – המערכת מבצעת בין היתר ניטור לזיהוי דליפות גז טבעי ומיקומן.
 • הפעלת נוהל חירום – ניהול אירוע בשלב הראשוני.

אגף משפט ומינהל

פעילויות האגף כוללות:
הלשכה המשפטית – תפקידה להעניק לאגפי החברה שירותי ייעוץ משפטי שוטפים ולייצג את החברה בהליכים משפטיים.
עיקר השירותים המשפטיים הניתנים הם בתחומים הבאים:
 • ליווי הליכי מכרז והתקשרויות להעסקת קבלנים, ספקים ויועצים.
 • ליווי וייעוץ להליכי תכנון ובנייה והתקשרויות מול בעלי קרקע, גורמי תשתית ומוסדות תכנון.
 • מיסוי מוניציפלי
 • הסכמי הולכה ושיווק עם צרכני הגז הטבעי, הסכמים מול חברות החלוקה והסכמי התחברות עם ספקי גז טבעי.
 • ליווי גיוסי הון ועסקאות למימון פעילות.
 • יצוג משפטי של החברה בערכאות משפטיות שונות של החברה.
מזכירות החברה – ליווי דירקטוריון החברה וועדותיו; התנהלות מול רשות החברות הממשלתיות וגורמי ממשל נוספים.
מחלקת משאבי אנוש ומינהל – תפקידה לנהל ולטפל בענייני משאבי האנוש של החברה, שעיקרם:
 • הפיתוח הארגוני של החברה.
 • תנאי ההעסקה של עובדים וקליטתם בחברה.
 • נושאי רווחה ואדמיניסטרציה.
 • תחום הדרכות העובדים.

אגף כספים ורכש

פעילות האגף כוללת:
 • ניהול מערך החשבונאות והדוחות הכספיים.
 • ניהול תקציב, בקרה וניתוח פרויקטים.
 • ניהול גיוסי הון, השקעות פיננסיות.
 • פעילות מול משרדי הממשלה הרלוונטיים להתנהלות הכלכלית של החברה.
 • ניהול, פיתוח ושדרוג מערכות המידע בחברה.
 • אחריות על תחום ההתקשרויות והרכש של החברה.
 • טיפול בנושא דירוג האשראי של החברה.
 • ניהול מערך הביטוחים.
 • ניהול כספים, גבייה והנהלת חשבונות

אגף מסחרי

פעילויות האגף כוללות:
 • אפיון צרכני גז טבעי
 • ניהול חוזים עם לקוחות קיימים.
 • הכנת הסכמי הולכה וניהולם מול לקוחות שחיבורם למערכת ההולכה בשלב הקמה.
 • ניהול מו"מ עם לקוחות חדשים שטרם הוזמן עבורם PRMS.
 • ריכוז נושא דמי החיבור מול מחלקות החברה.
 • העלאת פתרונות ייחודיים ויצירתיים כמענה לצרכי הלקוח.
 • טיפוח ופיתוח נאמנות לקוח לאורך זמן – ליווי הלקוח מרגע הצטרפותו ועד להזרמת הגז בחצרו, ולאחר מכן בהתחשבנויות החודשיות ובקשר עקבי לאורך תקופת ההתקשרות.
 • הוצאת חשבונות חודשיים ללקוחות.
 • תמיכה במחלקת התפעול בביצוע החלק התפעולי של הסכם ההולכה.
 • עדכון מודל הביקושים במסגרת התכנית העסקית של החברה.
 • קשר עם הרגולאטור. 

אגף איכות, בטיחות ותיעוד

פעילויות האגף כוללות :
 • ניהול מערך הבטיחות בחברה.
 • תיעוד המידע ההנדסי של מערכת הולכת הגז.
 • ריכוז תחום בקרת איכות תהליכים בחברה.
 • ריכוז נושא נהלי החברה.

אגף הביטחון והחירום

נתגז מפעילה מערך ביטחון בפריסה ארצית באופן הנותן מענה אבטחה מיטבי למתקני הגז הטבעי. האגף אחראי למערך הכולל:
 • מערך סיורים – סיירי קווים המסיירים לאורך התוואי ובין המתקנים.
 • מיגון פיזי – מתקני הגז מוגנים באמצעות גדרות, שערים ואמצעים למניעת רכב מתפרץ.
 • מיגון אלקטרוני – מתקני הגז מוגנים באמצעות מערכות התרעה וצפייה.
 • מוקד ביטחון ארצי – לריכוז ופיקוח על מערך הביטחון.
 • אבטחת מידע – מתן דגש לאבטחת המידע במערכות המידע.
 • חירום – היערכות להתמודדות עם אירוע חירום.

מבקר פנים

מבקר הפנים מבצע ביקורת על כל אגפי החברה ועל כלל הפעילויות הקיימות בחברה, וזאת מכוח הוראות הדין.
נגישות