רשימות מציעים

החברה מקימה ומנהלת מאגרי מציעים לפי סוגי התקשרויות שונים, אשר יוכלו להשתתף במכרזים סגורים בתחומים שונים, בכפוף לחוק ותקנות חובת המכרזים. להלן מידע ביחס לרשימות ספקים ערוכות על פי סוגי התקשרויות, וכן הודעות על כוונה לערוך רשימת מציעים. כל הרוצה להיכלל ברשימת ספקים לסוג מסויים של התקשרות, יפנה בכתב, בהתאם לפרטים המפורטים בכל רשימה ורשימה. את הפניות ניתן להגיש אל תיבת המכרזים במשרדי החברה, או לשולחן בדואר רשום במעטפה עליה יצוין “רשימת מציעים”. הגשת בקשה להצטרף לרשימת ספקים כלשהי כפופה לכל התנאים והדרישות שהציבה החברה ביחס לספקים ומוצרים אלו, בהתאם למידע המפורט בכל רשימה.

החברה תבחן כל בקשה שתועבר אליה לאחר שיצורפו לה כל המסמכים והפרטים הנדרשים ויתמלאו התנאים הרלוונטים, ותודיע לפונה על החלטתה ונימוקיה. ספקים שימצאו מתאימים לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים של החברה, יכללו ברשימת המציעים הרלוונטית. תוקפה של רשימת המציעים והתנאים להיכללות ברשימה תיקבע מעת לעת על ידי ועדת המכרזים.

נגישות